Privacy verklaring

Mundozorg hecht veel belang aan uw privacy. Gegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons dan ook zorgvuldig beschermd en vertrouwelijk behandeld. Alle informatie die onze cliënten aan ons melden, of die Mundozorg op andere manieren heeft verkregen is bovendien aan een wettelijke geheimhoudingsplicht onderworpen.

Net als elke andere organisatie in Nederland, behoren ook thuiszorgorganisaties transparant te zijn over de persoonsgegevens die zij van u verwerken en over de vraag hoe en waarom zij dit doen. Mundozorg biedt deze transparantie met onze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze cliënten, voormalige cliënten, daarnaast sollicitanten*, de websitebezoekers** en overige relaties.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens treft u onderaan deze verklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij als u van ons zorg krijgt?

Wij verwerken diverse gegevens over u, zoals:

 • Uw naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Correspondentieadres;
 • E-mailadres;
 • (Mobiele) telefoon- en faxnummer;
 • Ziektekostenverzekering en bsn nummer;
 • Bankrekeningnummer en betaalhistorie;
 • Een aan uw dossier toegekend dossiernummer;
 • Gegevens over partijen welke bij uw gezondheid betrokken zijn

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij soms veel persoonsgegevens over u. Welke persoonsgegevens wij precies verwerken, verschilt per situatie en hangt af van waar uw concrete kwestie betrekking op heeft. Soms verwerken wij hele gevoelige persoonsgegevens, zoals over bijvoorbeeld uw gezondheid.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u, maar soms halen wij deze ook uit bijvoorbeeld een openbare toegankelijke bron. Ook ontvangen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van andere derden, zoals bijvoorbeeld een huisarts, ziekenhuis of anders medisch specialisten almede zorgverzekeraars.

Mogen wij zomaar uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • U daar toestemming voor hebt gegeven (toestemming kunt u overigens altijd weer intrekken);
 • Dit noodzakelijk is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren;
 • Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Moet ik mijn persoonsgegevens aan jullie verstrekken?

U bent verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken, anders kunnen wij de zorg aan u niet verlenen. Zo dienen wij bijvoorbeeld over meer contactgegevens dan enkel en alleen uw adres te beschikken. Bovendien rust op ons een wettelijke identificatieplicht: wij dienen vast te stellen wie onze cliënten zijn. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, dienen onze zorgmanagers/verpleegkundigen bovendien over alle informatie te beschikken die voor uw zorgverlening relevant kan zijn. Eigenlijk kunt u ervan uitgaan dat het voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen ons en u, noodzakelijk is dat u ons al die informatie verstrekt die wij van u vragen. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wenst te verstrekken kan dit er dan ook toe leiden dat onze zorgverlening aan u gestaakt moet worden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Veel van uw persoonsgegevens verwijderen wij op het moment dat onze dienstverlening aan u stopt of onze relatie met u eindigt. Administratieve gegevens, zoals financieel administratie gegevens en zorgdossiers bewaren wij gedurende een bij de wet verplichte voorgeschreven periode.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Soms geven wij (een deel van) uw persoonsgegevens door aan derden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat wij andere deskundigen inschakelen, zoals een arts, apotheek, fysiotherapeut, wondzorgspecialist of uw zorgverzekeraar.

Daarnaast maakt onze organisatie gebruik van derde partijen voor het beheren van onze zorgregistratie en planningssystemen en het hosten van onze website. Teneinde uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Welke rechten hebt u?

In verband met het feit dat wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u diverse rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, uw toestemming in te trekken. Ook hebt u het recht ons bepaalde verzoeken te doen. Zo kunt u ons verzoeken u uw persoonsgegevens in te laten zien, deze te corrigeren, te verwijderen, of deze aan u over te dragen. U kunt bovendien bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens verwerken. Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u daarover contact met ons opnemen. Ook hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Mundozorg
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

mail: info@mundozorg.nl
telefoon: 024 675 98 60

*Sollicitanten

Wanneer u bij ons solliciteert verwerken wij, naast uw contactgegevens, gegevens omtrent uw motivatie en opleidings- en arbeidsverleden. Wij gebruiken deze informatie bij het selecteren van een geschikte kandidaat voor onze vacatures. De betreffende persoonsgegevens verzamelen wij via persoonlijke contacten met u en via andere bronnen welke u aan ons ter beschikking stelt, zoals een door u aan ons gezonden cv en sollicitatiebrief. Wij verwijderen uw gegevens 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, tenzij u ons toestemming geeft uw gegevens langer te bewaren. Gegevens welke wij ontvangen in het kader van een open sollicitatie verwijderen wij na één jaar.

Bestaande regels in de zorg blijven gelden.
De volgende wetten blijven naast de nieuwe AVG gelden:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

**Websitebezoekers

Onze cookies zijn niet privacy schendend. Onze website maakt gebruik van Google Analytics om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren.